Viết từ đam mê của DEMEN

Cuộc sống là một chuỗi những hành trình. Mỗi người đều có những chuỗi hành trình trải nghiệm riêng cho mình. Tôi cũng giống như bạn, đều có những trải nghiệm riêng quý báu. Những trải nghiệm đó giữa tôi và bạn có thể không giống nhau… mà cũng có thể giống nhau. Dù có…